BREAKING NEWS
Search

TL Gasta Ona USD 7,3 Billiaun, Ekonomia Kontinua Hakdasak

DEPENDENSIA - Xefe Estadu Taur Matan Ruak, Tersa (20/09) iha Parlamentu Nasionál hatete, ekonomia TL sei dependensia nafatin. Esportasaun laiha. (Foto Timor Nia Hau Doben)
DILI: Xefe Estadu Taur Matan Ruak haree, ekonomia nasaun ne'e kontinua dependensia ba importasaun, maski nasaun gasta ona osan ho montante USD 7,3 billiaun, hosi kriasaun fundu mina rai nian.
“Investimentu iha seitór ekonomia laiha. Ita nia ekonomia nafatin la sustentavel. Ita dependensia ba importasaun. Esportasaun laiha," dehan Xefe Estadu iha ninia deskursu iha Parlamentu Nasionál, Tersa (20/09).
Tuir Xefe Estadu, orsamentu estadu hanesan instrumentu fundamental. Hosi intervensaun ekonomiku, loloos tenki implementa ho kuidadu.
"Matan moris no responsabilidade. Tenke haree ba situasaun ohin loron no ba futuru," Taur hateten.
Iha deskursu ne'ebé olatimornews.com sita katak, Xefe Estadu haree iha buat barak mak kontraprodusente iha seitór ekonomia. Tan ne'e, Xefe Estadu sujere iha tinan 2017 oin mai tenki iha mudansa ba seitór ekonomia.
"Timor-Leste mós tenke sai pilar ida ba esportasaun. Labele dependensia hela de'it," Xefe Estadu Taur Matan Ruak subliña.
Taur dehan tan, tenke hatene katak loron ida mina rai sei hotu. "Saida mak akontese kuandu ita nia mina rai hotu?” Xefe Estadu husu ho lian maka’as. (*)
Sources : Olatimornewsnanomag

Ho RETI, imi sei acessu informasaun ho lalais


0 thoughts on “TL Gasta Ona USD 7,3 Billiaun, Ekonomia Kontinua Hakdasak