BREAKING NEWS
Search

Aimoruk Kontainer Hat Liu Prazu

DILI- Aimoruk kontainer hat iha armagen Servisu Autonomo Medikamentus e Ekipamentus da Saude (SAMES) identifikadu liu ona prazu e governu sei halo destruisaun iha tempu badak.
Membru Parlamentu (MP) Ilda Maria da Conçeicão, lamentavel tanba durante ne’e povu hakilar aimoruk laiha, maibe realidade iha armagen aimoruk kontainer hat mak tenke sunu, tanba liu prazu. 
“Ne’e la’os halimar, ita nia povu ba ospitais laiha aimoruk, mediku pasa reseita sosa aimoruk iha liur, maibe ita nia armagen rai aimoruk atu ba sunu, ne’e la justu,” nia lamenta, iha plenaria foin lalais ne’e. 
Ho problema ida ne’e, nia ejiji ba governu atu hadia jestaun no prosesu aprovizionamentu aimoruk nian, tanba kada tinan kompania hatama aimoruk iha fin de ano no aimoruk sira ne’e mai la kleur expire (liu prazu) ona. 
Tuir informasaun, aimoruk hirak ne’ebe sei sunu ne’e sosa iha tinan rua liu ba (2013-2014), ho kustu $1 miliaun. 
“Ita gasta osan bo’ot sosa aimoruk mai atu atende povu, la’os ba sunu,” nia lamentavel.
Iha parte seluk, komunidade Jose Alves deskontente ho situasaun ida ne’e tanba durante ne’e povu falta aimoruk, maibe rona fali governu sunu aimoruk. 
“Povu ki’ik sira ho rendimentu ne’ebe ki’ik tenke hasai sira nia osan rasik sosa aimoruk iha apotik privado sira,” nia kestiona.
Nia husu ba ministerio kompetente atu halo investigasaun ba problema ne’e, tanba estado hasai osan hodi sosa aimoruk ba povu, la’os atu ba sunu. 
Entretantu, Diretora Ezekutivu SAMES, Odete Maria Belo hateten seidauk halo destroisaun ba medikamentus sira ne’e tanba sei halo hela verifikasaun

Source : DiliWeeklynanomag

Ho RETI, imi sei acessu informasaun ho lalais


0 thoughts on “Aimoruk Kontainer Hat Liu Prazu