BREAKING NEWS
Search

Taur Konsidera Kiak-Mukit Inimigu Boot ba Nasuan

DAU-UDU– Kiak, mukit no malnutrisaun neebe mak iha rai laran sai inimigu boot ba nasaun Timor Leste, tan nee Timor oan hotu tenki unidade hodi luta redus kiak no mukit maske sei lori tempu naruk.
Tuir Prezidente Republika Taur Matan Ruak katak Vizita suku neebe mak durante nee halo hodi husu povu kada suku, atu hamutuk unidade, nunee bele redus kiak no mukit neebe mak iha rai laran.
Ita nia imigu boot ba nasaun ohin loron mak kiak no mikut nebe presiza Timor oan hotu komesa husi lideran nasaun nian too povu kiik sira hamutuk hodi redus diak no mukit neebe mak iha ita nia nasaun,” dehan Taur Liu husi Dialogu Komunitariu, Tersa (22/11/2016) iha Suku Dau-udu, postu Administrativu Cailaco.
Nia hatete durante Tinan 14 Timor Leste konsege hametin paz no estabilidade iha rai laran, maske problema balun maibe konsege hamutuk hodi hametin paz, tan nee atu kombate kiak no mukit tenki hametin unidade.
Iha fatin hanesan liu husi aprezentasaun profile suku, Xefi Suku Dau Udu Agapito Loe Mau hatete nia parte agradese ba vizita Prezidente Republika iha suku, hodi rona no hare direta problema ho preokupasaun neebe mak povu hasoru. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Kuarta (23/11/2016). Timotio Gusmao
Original Posts : STL Online nanomag

Ho RETI, imi sei acessu informasaun ho lalais


0 thoughts on “Taur Konsidera Kiak-Mukit Inimigu Boot ba Nasuan